Ikon för Rikstermbanken

utlämnande

svensk term (rek.): utlämnande
användningsområde: i biobankssammanhang
definition:

fysisk överföring av provsamling eller annat humanbiologiskt material och information om detta material från en huvudman till en annan huvudman på begäran av den andra huvudmannen

anmärkning:

Vid ett utlämnade av prov förflyttas ansvar och rätten att använda de aktuella proven från den utlämnande huvudmannen till mottagande huvudman. Den utlämnande huvudmannen har dock ett fortsatt ansvar att spara dokumentation om prov och information till vem prov utlämnats, för att möjliggöra spårning av prov. Notera att överföring av material mellan olika biobanker inom samma huvudman inte innebär utlämnande. Syftet med ett utlämnande är att den huvudman som materialet utlämnas till avser använda materialet, företrädesvis för forskning eller klinisk prövning. Endast primära provsamlingar får utlämnas; vid utlämnandet skapas då en sekundär provsamling. Material ur såväl primära som sekundära provsamlingar far skickas för utlåtande eller analys inom eller mellan huvudmän utan att detta räknas som utlämnande. Huvudmannen eller biobanksansvarig för den utlämnande biobanken ansvarar för att utlämnade prov och personuppgifter är pseudonymiserade så att provgivares identitet inte röjs. Utlämnande måste anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vid multicenterstudier (som faller under den s.k. multicenterprincipen) kan utlämnande ske via ett gemensamt särskilt biobanksavtal för alla huvudmän. I avtalet anges vem som är huvudansvarig forskare eller i förekommande fall, nationell koordinator.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019