Ikon för Rikstermbanken

Material Transfer Agreement

svensk term (rek): Material Transfer Agreement
svenska termer (acc): MTA
materialöverföringsavtal
definition:

avtal mellan två parter som avser prov och tillhörande information i de fall prov ska skickas för analys från en part till den andra parten

anmärkning:

MTA används för att reglera parternas ansvar när prov skickas för analys från en huvudman till en mottagare som avser att använda proven i en forskningsstudie som godkänts av etikprövningsmyndigheten i Sverige. Ett MTA reglerar också hur prov ska hanteras efter avtalets upphörande så att proven inte längre kan användas av mottagaren för forskning eller något annat ändamål.

Ett MTA kan även kombineras med ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal, vilket alltid krävs när man hanterar personuppgifter utanför huvudmannen. Detta för att reglera behandlingen av de tillhörande kodade personuppgifter som följer med provet (exempelvis provets id). Ett personuppgiftsbiträdesavtal är ett skriftligt avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet vars innehåll innebär att personuppgiftsbiträdet enbart får behandla personuppgifter enligt den personuppgiftsansvariges instruktioner och att biträdet måste vidta de säkerhetsåtgärder som den personuppgiftsansvarige ska vidta. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att avtalet finns.

För att det ska vara tillåtet att skicka prov (och tillhörande kodade personuppgifter) till tredje land, dvs. länder utanför EU/EES, krävs något av följande:

– Att det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet (i enlighet med beslut av EU-kommissionen). För information om vilka länder som EU-kommissionen har fattat beslut om att skyddsnivån är adekvat se www.datainspektionen.se.

– Att det finns lämpliga skyddsåtgärder för att uppgifterna och de registrerades rättigheter skyddas, såsom genom standardavtalsklausuler som EU-kommissionen godkänt eller bindande företagsbestämmelser (så kallade Binding Corporate Rules – BCR). Ett MTA med tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal är ett BCR.

– I särskilda situationer och enstaka fall, exempelvis om den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke till överföringen efter att ha fått information om riskerna med överföringar som sker när det saknas beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder.

Ett svenskt uttryck som förekommer för MTA är materialöverföringsavtal.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019