Ikon för Rikstermbanken

e-biobank

svensk term (rek.): e-biobank
definition:

register innehållande information om prov som tagits inom forskningsstudier och som direkt efter provtagning utlämnats till en forskningshuvudman eller motsvarande

anmärkning:

E-biobanken fungerar som en virtuell primär provsamling, dvs. den innehåller endast informationen om proven, inte själva proven. Hos den mottagande huvudmannen kommer proven att tillhöra en sekundär provsamling. Samtliga landsting och regioner har inrättat var sin e-biobank för att underlätta beslut om och tecknande av avtal för utlämnande och för att säkra spårbarheten av prov i multicenterstudier enligt den s.k. multicenterprincipen. Sverige är indelat i sex regioner med varsitt regionalt biobankscentrum (RBC) som leds av en RBC-chef. Principen bygger på att hanteringen av avtal och beslut om utlämnande tas av ett RBC där beslutande RBC-chef har fullmakt från samtliga berörda e-biobanksansvariga. Avtalen hanteras i den sjukvårdsregion där forskningshuvudmannen/huvudansvarig forskare/prövare är lokaliserad.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019