Ikon för Rikstermbanken

mikromatris

svensk term: mikromatris
svensk term (avrådd): microarray
definition:

matris bestående av ett stort antal nukleotidsekvenser fästa i ett mikroskopiskt rutmönster på ett underlag, vilka sedan får reagera med ett okänt prov

anmärkning:

När mikromatrisen används tillsätts ett prov som innehåler sekvenser som hybridiserar till komlementära sekvenser i matrisen. Därefter analyserar man vilka sekvenser i matrisen som hybridiserat. I dag avses oftast DNA-mikromatriser, som utnyttjas inom bl.a. funktionsgenomiken för att analysera tusentals gener samtidigt. Mikromatristeknikerna utvecklas dock snabbt, och även mikromatriser med protein-sekvenser har börjat användas.

På engelska förekommer två uttryck som i dag används parallellt och i stort sett utan åtskillnad. Ursprungligen syftade de dock på var sin specifik teknik. Microarray (eller mer exakt DNA microarray) är en matris bestående av droppar av cDNA (= det DNA som motsvarar mRNA, dvs. saknar introner) som fästs på underlaget med hjälp av ett robotverktyg. cDNA-molekylerna är långa, 500–5000 baser). Microchip (DNA microchip, genechip) är en matris med oligonukleotider om 20–25 baser som syntetiseras direkt på underlaget, alternativt fästs på underlaget efter syntes. Med cDNA-matriserna undersökte man främst förekomst av olika gener, medan man med oligomatriserna undersökte varianter av en viss sekvens. I dag har både teknikerna och deras användningsområden utvecklats, och termerna används som sagt i stort sett utbytbart på engelska. Med anledning av detta och med tanke på den fortsatta utvecklingen inom området, föreslår vi enbart en term på svenska. Termen mikrochip kan dock användas om själva underlaget avses. Även på engelska används då microchip. Det engelska ordet array betyder samling, rad, ordnad uppsättning, och syftar således på rutmönstret av makromolekylsekvenser – matrisen.

se även:
engelska termer: microarray
genechip
microchip
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016