Ikon för Rikstermbanken

energiåtervinning

svensk term: energiåtervinning
definition:

tillvaratagande av el/värme som alstras i en anläggning för avfallsförbränning eller av gas från organiska ämnen, t.ex. i en rötningsanläggning eller på en deponi

se även:
engelsk term: energy recovery
tysk term: Energierückgewinnung
definition:

Gewinnung von Elektroenergie/Wärme, die in einer Müllverbrennungsanlage oder durch Gas aus organischen Stoffen, z. B. aus einer Gärungsanlage oder einer Deponie, gewonnen wird

dansk term: energigenvinding
definition:

varetagelse af el/varme, der produceres i et anlæg for affaldsforbrænding eller af gas fra organiske stoffer, f.eks. i et deponeringsanlæg eller et affaldsdepot

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014