Ikon för Rikstermbanken

normalt brukande

svensk term: normalt brukande
förklaring:

Byggnadens energiprestandakrav i BBR gäller vid ”normalt brukande”. Detta bör uppfattas statistiskt, och bygga på observationer av hur folk faktiskt brukar bete sig. En mätning för att verifiera BBR:s energikrav i färdig byggnad kan behöva korrigeras för eventuella onormala brukarbeteenden vad gäller exempelvis tappvarmvattenanvändning och vädring. För att underlätta detta har siffror på ”standardiserade brukare” definierats. Detta ska uppfattas som en överenskommelse, avsedd att användas i beräkningar (inte som en eftersträvansvärd norm för hyresgästers beteende).

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012