Ikon för Rikstermbanken

distorsion (2)

svenska termer: distorsion (2)
felteckning (fotogrammetri)
användningsområde: i geometrisk optik
definition:

avbildningsfel i ett optiskt system som innebär felaktig återgivning av objektets form

anmärkning:

Distorsionen beskrivs i den geometriska optiken som ett fel hos huvudstrålen vid avbildning i ett optiskt system. Felet uttrycks som skillnaden mellan huvudstrålens skärningspunkt med bildplanet och motsvarande paraxiala huvudstråles skärningspunkt med bildplanet. Distorsionen uttrycks vanligen som ett relativt mått – varvid skillnaden ställs i relation till avståndet till optiska axeln – och anges då i procent.

Om det relativa felet är konstant över hela bildytan talar man inte om distorsion, utan om förstoringsfel, eftersom objektets form i detta fall inte är förvrängd.

I ett rotationssymmetriskt optiskt system talar man om kuddformig distorsion, om felet pekar utåt, och om tunnformig distorsion, som felet pekar inåt i förhållande till bildens centrum. Motsvarande engelska termer är pincushion distortion och barrel distortion. För icke rotationssymmetriska system kan även andra former av distorsion förekomma.

Toleransutfall i tillverkning och montering medför att inget avbildande system i praktiken är rotationssymmetriskt, även om det är konstruerat så. Särskilt i kameraobjektiv som används inom fotogrammetrin är en noggrann kartläggning av distorsionen viktig. Här tillordnas varje punkt i bildplanet en distorsionsvektor, vars storlek och riktning anger huvudstrålens fel i förhållande till en väldefinierad, ideal bildpunkt.

Termen felteckning är synonym till termen distorsion, och används företrädesvis inom fotogrammetrin. Radiell felteckning anges vanligen som skillnaden i millimeter i relation till avståndet i millimeter i bildplanet räknat från bildhuvudpunkten (den fotogrammetriska bildens centrumpunkt), som är fotpunkten för normalen från inre nodpunkten (projektionscentrum) till bildplanet. (Observera, att bildhuvudpunkt betyder något annat än bildsidans huvudpunkt.)

Förstoringsfel korrigeras genom en ändring av kamerakonstanten.

Så kallad decentreringsfelteckning innehåller både tangentiell och radiell komposant. Den är inte rotationssymmetrisk och kallas ibland oegentligt för tangentiell felteckning. Jämför med distorsionsvektor.

engelsk term: distortion
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024