Ikon för Rikstermbanken

säkerhetssamordnare för tunnel

svensk term (rek.): säkerhetssamordnare för tunnel
definition:

fysisk person utsedd av den tunnelansvariga, med tidigare godkännande av tunneltillsynsmyndighet, som samordnar alla förebyggande och säkerhetshöjande åtgärder för att säkerställa säkerheten för trafikanter och personal i en tunnel

se även:
engelsk term: tunnel safety officer
definition:

a natural person nominated by the tunnel manager with the prior approval of the administrative tunnel authority, who coordinates all preventive and safeguarding measures to ensure the safety of users and operational staff in a tunnel

dansk term: sikkerhedsansvarlig for tunnel
definition:

en person udnævnt af tunnellederen og godkendt af den administrative tunnelmyndighed, som koordinerer alle forebyggende og beskyttende tiltag til sikring af personsikkerhed for brugere og ansatte i tunnelen

isländsk term: öryggisstjóri jarðganga
definition:

einstaklingur tilnefndur af jarðgangastjóra og viðurkenndur af jarðgangamálastjórn sem samræmir allar forvarnar- og öryggisaðgerðir til að tryggja öryggi notenda og starfsmanna jarðganga

norsk term: sikkerhetsansvarlig for tunnelen
definition:

en fysisk person utpekt av tunneloperatøren med tidligere godkjennelse fra de administrative tunnelmyndighetene, som koordinerer alle preventive og sikkerhetsforbedrende tiltak for å ta vare på sikkerheten til brukere og driftspersonell i en tunnel

finsk term: tunnelin turvallisuusvastaava
definition:

tunnelin hallintoviranomaisen etukäteen hyväksymä, tunnelin hallinnoijan nimittämä henkilö joka tunnelin käyttäjien ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi koordinoi kaikkia ennaltaehkäisy- ja suojakeinoja

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012