Ikon för Rikstermbanken

tunneltillsynsmyndighet

svensk term (rek.): tunneltillsynsmyndighet
definition:

nationell myndighet som är ansvarig för att alla aspekter rörande säkerheten i en tunnel är tillgodosedda och tar de nödvändiga stegen för att försäkra sig om att alla regler och krav uppfylls

engelsk term: administrative tunnel authority
definition:

a national authority with the responsibility for ensuring that all aspects of the safety of a tunnel are assured and takes the necessary steps to ensure compliance with rules and regulations

dansk term: administrativ myndighed for tunnel
definition:

en national myndighed med ansvar for, at alle aspekter af sikkerhed i en tunnel er sikret og som tager de nødvendige skridt for at sikre overholdelse af regler og forordninger

isländsk term: yfirstjórn með jarðgöngum
definition:

yfirvald á landsvísu sem ber ábyrgð á því að tryggja að allir þættir öryggismála í jarðgöngum séu tryggir og grípur til nauðsynlegra aðgerða til að tryggja að reglum og reglugerðum sé framfylgt

norsk term: administrativ tunnelmyndighet
definition:

en nasjonal myndighet utpekt av en medlemsstat til å ha ansvar for alle aksepter knyttet til sikkerhet i tunnelen og gjennomføre nødvendige tiltak for å forsikre at alle regler og krav er oppfylt

finsk term: tunnelin hallintoviranomainen
definition:

kansallinen viranomainen, jonka vastuulla on tunnelin turvallisuuden kaikenpuolinen takaaminen, sekä tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen, jotta sääntöjä ja asetuksia noudatetaan

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012