Ikon för Rikstermbanken

hantering av mobilitet

svensk term (rek): hantering av mobilitet
svensk term (acc): mobility management
definition:

hantering av transportbehov och transportflöden (människor, fordon och gods) genom information, utbildning och attitydpåverkan till transportköpare, genom lagar, skatter, övervakning och fysisk planering eller trafikledning

se även:
engelsk term: mobility management
definition:

management of transport demand and traffic flows (people, vehicles and goods) either by information, education and motivation of transport customers, by laws, taxation, enforcement, physical planning or by traffic management

danska termer: mobilitetsstyring
mobilitetshåndtering
definition:

styring af transportefterspørgsel og trafikstrømme (mennesker, køretøjer og gods) enten ved information, uddannelse og motivering af transportkunder, ved love, beskatning, håndhævelse, fysisk planlægning eller ved trafikledelse

isländsk term: skipulagning og stjórnun samgöngumála
definition:

ráðstafanir til að stjórna flæði umferðar (fólks, ökutækja og varnings) með upplýsingum, fræðslu, lagagerð, skattlagningu, skipulagsvinnu og/eða umferðarstjórnun

norska termer: styring av mobilitet
mobility management
definition:

håndtering av transportetterspørsel og trafikkstrømmer (mennesker, kjøretøy og gods) enten ved informasjon, opplæring og motivasjon av kjøpere av transporttjenester, ved lover, skatter og avgifter, håndheving, fysisk planlegging eller styring av trafikk

finsk term: liikkuvuuden hallinta
definition:

liikenteen kysynnän ja liikennevirtojen hallinta (ihmiset, ajoneuvot ja rahti) liikennepalvelujen käyttäjiin kohdistuvan tiedotuksen, koulutuksen ja perustelujen tai lainsäädännön, verotuksen, valvonnan, fyysisen suunnittelun tai liikenteen hallinnan avulla

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012