Ikon för Rikstermbanken

differentierat avgiftssystem

svensk term (rek.): differentierat avgiftssystem
definition:

avgiftsstruktur där avgiften är beroende av givna kriterier, såsom resans längd eller tid på dygnet

se även:
engelska termer: graduated fare system
differentiated fare system
definition:

a fare system where the fee varies depending on defined criteria such as the distance travelled or the time of the day

danska termer: gradueret takstsystem
differentieret takstsystem
definition:

takstsystem hvor afgiften varierer afhængig af definerede kriterier som fx rejseafstanden og tidspunkt på dagen

isländsk term: breytilegt gjaldskrárkerfi
definition:

gjaldskrárkerfi þar sem fargjaldið er háð skilgreindum forsendum á borð við vegalengd eða tíma dags

norsk term: takstsystem med graderte takster
definition:

et takstsystem der avgiften varierer avhengig av gitte kriteria som f.eks. utkjørt distanse eller tidspunkt på dagen

finska termer: porrastettu tariffijärjestelmä
eriytetty tariffijärjestelmä
definition:

tariffijärjestelmä, jossa maksut ovat riippuvaisia määritellyistä tekijöistä kuten matkan pituus tai ajankohta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012