Ikon för Rikstermbanken

nyckelbiotop

svenska termer: nyckelbiotop
NB
definition:

skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö i dag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna

anmärkning:

Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. SKS definition

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33