Ikon för Rikstermbanken

biotopskyddsområden

svensk term: biotopskyddsområden
definition:

område – oftast 2–5 hektar ‐- avsatt av Skogsstyrelsen på privat mark för skydd av livsmiljö för hotade växt‐ och djurarter

anmärkning:

Området tillhör en av SKS:s 18 listade naturtyper. Intrångsersättning utgår.

 
källa: Svenska PEFC: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk | 2011, Bilaga B Begrepp och definitioner, s. 24–33