Ikon för Rikstermbanken

slagg

svensk term: slagg
definition:

material som inte är brännbara eller inte förångas vid förbränning

anmärkning:

Sedan större föremål samt metallrester sorterats bort och materialet siktats får man slaggrus.

exempel:

Glas, porslin, järnskrot och stenliknande material (grus m.m.).

engelsk term: slag
tyska termer: Schlacke
Schlackengrus
definition:

nicht brennbare oder bei Verbrennung nicht verdampfende Stoffe, z. B. Glas, Porzellan, Eisenschrott und steinartiges Material (Grus usw.), wobei anschließend größere Gegenstände sowie Metallreste gesichtet und aussortiert werden, ergeben Schlackengrus

dansk term: slagge
definition:

materialer, som ikke er brændbare eller ikke fordampes ved forbrænding, f.eks. glas, porcelæn, jernskrot og stenlignende materialer (grus med mere). når større genstande samt metalrester er blevet frasorteret, og materialet er blevet sigtet, får man slaggegrus.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014