Ikon för Rikstermbanken

farligt avfall

svensk term: farligt avfall
definition:

ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en * i bilaga 4 till avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper som gör att avfall ska anses vara farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen

anmärkning:

Det gäller exempelvis ämnen som kan vara hälsoskadliga, smittförande, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva.

engelsk term: hazardous waste
tysk term: gefährlicher Abfall
definition:

Abfall mit einer oder mehreren gefährlichen Eigenschaften, z. B. giftig, karzinogen, explosiv oder feuergefährlich. Formell gesehen, Abfall, der in Anhang 2 mit * gekennzeichnet ist oder anderer Abfall mit einer oder mehreren gefährliche Eigenschaften gemäß Anhang 3 der Abfallverordnung

anmärkning:

Siehe Abfallverordnung § 4.

dansk term: farligt affald
definition:

affald, der har en eller flere farlige egenskaber, f.eks. giftigt, kræftfremkaldende, eksplosivt eller brandfarligt. formelt set affald, der er særligt markeret i de gældende fortegnelser eller andet affald, som har en eller flere farlige egenskaber ifølge gældende fortegnelse

anmärkning:

Se gældende bestemmelser.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014