Ikon för Rikstermbanken

förebyggande av avfall

svenska termer: förebyggande av avfall
avfallsminimering
definition:

åtgärder som vidtas för att förebygga att det över huvud taget uppkommer avfall exempelvis genom minskad konsumtion eller delat ägande. Förebyggande är det översta steget i EU:s avfallshierarki

anmärkning:

Definieras som åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av

a) mängden avfall, inbegripet genom återanvändning av produkter eller förlängning av produkters livslängd,

b) den negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade avfallet, eller

c) halten av skadliga ämnen i material och produkter.

se även:
engelsk term: waste prevention
 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014