Ikon för Rikstermbanken

avfall

svensk term: avfall
definition:

varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med

anmärkning:

Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller föremålet

1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet,

2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis, och

3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning.

Ett ämne eller föremål som blivit avfall upphör att vara avfall, om det har hanterats på ett sätt som innebär återvinning och uppfyller krav i fråga om fortsatt användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 eller 28 § (15 kap. miljöbalken).

engelsk term: waste
tysk term: Abfall
definition:

alle Gegenstände, Stoffe oder Substanzen, die entsorgt werden oder zur Entsorgung vorgesehen sind oder für deren Entsorgung der jeweilige Inhaber verantwortlich ist

anmärkning:

Siehe Kapitel 15 § 1 des Umweltgesetzbuchs.

dansk term: affald
definition:

enhver genstand, stof eller substans, som indehaveren bortskaffer eller har til hensigt eller er forpligtet til at bortskaffe

anmärkning:

Se gældende bestemmelser i miljøloven.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014