Ikon för Rikstermbanken

k

svensk term: k
definition:

kbyte = 1 000 byte

Kibyte = 1 024 byte

kbit = 1 000 bit

Kibit = 1 024 bit

Mbyte = 1 000 000 byte

Mibyte = 1 048 576 byte

Mbit = 1 000 000 bit

Mibit = 1 048 576 bit

Gbyte = 1 000 000 000 byte

Gibyte = 1 073 741 824 byte

Gbit = 1 000 000 000 bit

Gibit = 1 073 741 824 bit

anmärkning:

Uttrycken kilobyte, kilobit, megabyte, megabit, gigabyte och gigabit kan förkortas kbyte, kbit, Mbyte, Mbit, Gbyte respektive Gbit. Om man avser de i datasammanhang vanliga prefix som bygger på multipler av två, rekommenderas kibibyte (förkortat KiB), kibibit (Kibit), mebibyte (Mibyte), mebibit (Mibit), gibibyte (Gibyte) respektive gibibit (Gibit).

Det finns ingen speciell pluralform för byte eller för bit när de används som måttenheter. Det heter alltså t.ex. ‘Hur många byte är den på?’ I andra sammanhang är det för bit naturligt med en pluralform, t.ex. ‘det gäller de tre första bitarna’ eller ‘.. de fyra sista bytarna’. Jämför 50 öre men ‘flera ören’.

Uttalet av byte är /bajt/, av bit /bi:t/ och av kibi /çi:bi/ (tje-ljud).

Multipelprefixen kilo (‘tusen’), mega (‘miljon’) och giga (‘miljard’) har de internationellt fastställda beteckningarna k, M respektive G. I datatekniska sammanhang används ofta k för att beteckna 1 024 (=210), M för att beteckna 1 048 576 (=220) och G för att beteckna 1 073 741 824 (=230). I januari 1999 fastställde det internationella standardiseringsorganet IEC (International Electrotechnical Commission) de nya prefixen kibi (betecknat Ki, 210) , mibi (Mi, 220) respektive gibi (Gi, 230) för dessa värden, samt tebi (Ti, 240), pebi (Pi, 250) och exbi (Ei, 260). Ledet bi i dessa prefix ska ses som en förkortning av binary (kibi = ‘kilobinary’ osv.).

Några fastställda beteckningar för byte och bit finns däremot ännu inte, men B har vunnit viss spridning som förkortning av byte. Ofta ser man att B även får stå för bit, men det är naturligtvis inte lyckat. Svenska datatermgruppen rekommenderar därför att både bit och byte alltid skrivs ut.

 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012