Ikon för Rikstermbanken

mönsterskydd

svensk term: mönsterskydd
definition:

immaterialrättsskydd enligt mönsterskyddslagen för förebilden till en varas utseende eller till ett ornament

anmärkning:

Skyddet kan avse både tvådimensionella och tredimensionella varor. Avgörande är att varans yttre form klart anger hur varan ser ut eller kommer att se ut. Mönsterskydd kräver registrering vid PRV och att mönstret ”väsentligen skiljer sig från vad som blivit känt före dagen för registreringsansökan”. Mönsterskyddet omfattar, till skillnad från det upphovsrättsliga skyddet, en prioritetsrätt. Skillnadskravet är inte ett kvalitetskrav utan skyddsformen är ett rent utseendeskydd.

I 2 § författningsförslaget till reviderad mönsterskyddslag (Förslag till formskyddslag; slubetänkande av mönsterutredningen; SOL) 2001:68) ingår följande definitioner, där begreppet mönster föreslås ersatt av formgivning (förslaget remissbehandlas vid denna upplagas tryckning);

”I denna lag förstås med 1. formgivning: en produkts eller produktdels utseende, som bestäms av de detaljer som finns på själva produkten eller i dess utsmyckning särskilt vad gäller linjer, konturer, färger, former, ytstrukturer och/eller material,

2. produkt: ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål, inbegripet delar som skall monteras till en sammansatt produkt, förpackningar, utstyrsel, grafiska symboler och typsnitt, men inte datorprogram,

3. sammansatt produkt: en produkt som är hopsatt av ett flertal beståndsdelar, som kan bytas ut, genom att produkten kan tas isär och på nytt fogas samman.”

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001