Ikon för Rikstermbanken

producentansvar

svensk term: producentansvar
definition:

skyldighet för producent att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas (Källa: Miljöbalken 15 kap. 6 §) 

anmärkning:

Producentansvar finns för förpackningar, returpapper, elavfall, bilar, däck och batterier. Avfall som omfattas av producentansvar ska lämnas i de insamlingssystem som producenterna tillhandhåller. Avfallen omfattas inte av kommunens ansvar, med undantag för elavfall och batterier som utgörs av hushållsavfall och som inte lämnats direkt till producenternas insamlingssystem. Samarbete mellan kommuner och producenter om insamling förekommer bl.a. för elavfall och batterier.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar