Ikon för Rikstermbanken

lastningsplats

svenska termer: lastningsplats
angöringsplats
stoppställe
uppställningsplats
definition:

plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska hämtas och lastas i fordonet

anmärkning:

Platsen ska ligga så nära avfallets hämtningsställe som möjligt och vara lämplig från arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Lastningsplatsen kan variera vid hämtning av olika typer av avfall beroende på att olika hämtningsfordon är olika stora.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar