Ikon för Rikstermbanken

hushållsavfall

svensk term: hushållsavfall
definition:

avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet (Källa: Miljöbalken 15 kap. 2 §) 

anmärkning:

Begreppet hushållsavfall svarar mot det behov av borttransport av avfall som regelmässigt uppkommer vid nyttjande av mark eller byggnad för bostadsändamål.

exempel:

Exempel […] är städsopor, matavfall, köksavfall, latrin, slam, grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och bekämpningsmedel och annat farligt avfall, samt döda sällskapsdjur.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar