Ikon för Rikstermbanken

IC50

svensk term: IC50
förklaring:

IC50 betyder inhibitory concentration 50, och är den koncentration av ett läkemedel som krävs för att hämma 50 % av t.ex. en receptor eller ett enzym. IC50 säger lite om hur effektivt läkemedlet i fråga är. Ett annat sätt att mäta ett läkemedels effektivitet är att mäta EC50 (effective concentration) vilket är den koncentration som ger femtio procent av den maximala effekten. IC50 mäts vanligtvis in vitro, det vill säga på ett laboratorium i ett provrör med celler, medan EC50 vanligtvis mäts in vivo, det vill säga på människa eller djur.

engelska termer: inhibitory concentration 50
IC50
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008