Ikon för Rikstermbanken

balansansvarig

svensk term: balansansvarig
definition:

aktör som har ingått avtal om balansansvar med den systembalansansvarige

anmärkning:

Den balansansvariges balansansvar omfattar inmatnings- och uttagspunkter för den eller de gasleverantörer som tecknat avtal med den balansansvarige. En och samma gasleverantör kan ha avtal med mer än en balansansvarig samtidigt. Enligt naturgaslagen ska det finnas en balansansvarig för varje uttagspunkt. För att systembalansansvarig ska kunna göra en balansavräkning mellan de balansansvariga måste det även finnas en balansansvarig för varje inmatningspunkt. Den balansansvarige har genom balansansvarsavtalet med systemansvarig åtagit sig att hålla sin gasbalans på dygnsbasis. Den balansansvarige bär det ekonomiska ansvaret för att balansen upprätthålls mellan tillförd mängd gas och uttagen mängd gas i de inmatnings och uttagspunkter som balansansvaret omfattar.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82