Ikon för Rikstermbanken

ADR

svensk term (rek.): ADR
förklaring:

ADR är en europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg. Det är en förkortning av Accord européen rélatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

fransk term (rek.): Accord européen rélatif au transport international des marchandises dangereuses par route (m) 
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004