Ikon för Rikstermbanken

tystnadsförbindelse

svensk term: tystnadsförbindelse
definition:

av fysisk eller juridisk person underskriven handling i vilken vederbörande förbinder sig att icke obehörigen utnyttja eller röja sekretesskyddad information

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008