Ikon för Rikstermbanken

kemikaliebeständighet

svenska termer: kemikaliebeständighet
kemikalieresistens
kemikalietålighet
definition:

beständighet att motstå angrepp av olika ämnen

anmärkning:

Anges som den svällning, löslighet, nedbrytning eller egenskapsförändring kontakt med ämnena ifråga orsakar. Med kemikalier avses organiska och oorganiska syror, alkaliska eller oxiderande ämnen, lösningsmedel, naturliga eller syntetiska oljor, vatten, m.m.

Kemikaliepåverkan kan vara av två slag

a. Fysikalisk inverkan: ämnen som inte reagerar med plastmaterialet utan orsakar svällning eller upplösning av detsamma. Egenskaperna är till delar reversibla.

b. Kemisk inverkan: ämnen som reagerar med plastmaterialet under samtidig, ej reversibel, förändring.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007