Ikon för Rikstermbanken

katalysator

svensk term: katalysator
användningsområde: i traditionell kemisk reaktionslära
definition:

ämne som endera påskyndar eller minskar en reaktionshastighet utan att självt ingå i själva reaktionsprodukterna eller förskjuta reaktionsjämvikten

anmärkning:

Vid framställning av monomerer, vid kondensationsreaktioner liksom även flera polymerisationsprocesser används katalysatorer. Vid etenplast- liksom propenplastplastreaktioner utnyttjas komplicerade blandoxider av metaller och vid kondensationsreaktioner används endera syror eller alkalier som katalysatorer. Vid härdning av esterplaster utnyttjas oftast peroxider och vid rumstemperaturhärdning utnyttjas peroxider i kombination med organiska metallsalter som t.ex. koboltnaftenat.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007