Ikon för Rikstermbanken

amidplaster

svenska termer: amidplaster
PA
definition:

i de flesta fall delkristallina, opaka, färglösa, termoplaster baserade på reaktionsprodukter innehållande bl.a. amingrupper

anmärkning:

Genom variation av reaktionsprodukterna framställs en rad olika amidplaster med olika egenskaper. Ett begränsat antal amidplaster är amorfa och transparenta. En vanlig benämning på materialen i den här gruppen är nylon. Amidplasterna har ett mycket stort användningsområde. De har en begränsning i hög fukt och vattenabsorption. Detta medför att materialen utsätts för stora relativt stora dimensions- och egenskapsförändringar. Detta gäller de tre första av ovan nämnda amidplasterna. Fukthalten i materialen står i jämvikt med omgivande luftens relativa fuktighet. Det innebär en uttorkning i kall atmosfär med åtföljande krympning och ökad sprödhet liksom hårdhet. Omvänt sväller materialen med ökad mjukhet och seghet i luft med hög fuktighet. Materialen kännetecknas av god tålighet mot kemikalier och lösningsmedel. De har generellt mycket låg risk för sprickbildning initierad av yttre miljö och belastning. De mekaniska egenskaperna är goda och de uppvisar goda nötnings- och friktionsegenskaper. Amidplasterna används till stor del i komponenter med stor slitage- och friktionskrav som kugghjul, lager och liknande

. Siffrorna anger antalet kolatomer i de utgångsmolekyler som respektive amidplast har tillverkats av. Vid angivande av beteckningen PA bör också den sifferbeteckning användas som hänvisar till respektive amidplastkvalitet.

exempel:

Exempel på några vanliga amidplaster är

PA 46 PA 610

PA 6 PA 11

PA 66 PA 12

PA 46 Amidplast, delkristallin termoplast, med god förmåga att kristallisera och ger därför snabb bearbetning. Värmeformbeständigheten ligger något högre än för PA 6. Kristallitsmältpunkten ligger kring 298 ℃.

PA 6 Amidplast, delkristallin termoplast. Materialet har en kristallitsmältpunkt kring 220 ℃. Materialet har en hög fuktupptagning, ca 10 vikts %. Helt torrt material är sprött medan ett innehållande fukt blir allt segare men samtidigt mjukare med ökad halt fukt. Fukthalten står i proportion till omgivande luftfuktighet.

PA 66 Amidplast, delkristallin termoplast. Materialet har en kristallitsmältpunkt kring 258 ℃. Det är mycket likt PA 6 i sina egenskaper. Har aningen högre mekanisk styvhet.

PA 610 Amidplast, delkristallin termoplast. Materialet har en kristallitsmältpunkt kring 215 ℃. Materialets egenskaper påminner om PA 6. Det har dock en lägre fuktupptagning och har därmed något större dimensionsstabilitet än PA 6 och PA 66.

PA 11 Amidplast, delkristallin termoplast, Materialet har en kristallitsmältpunkt kring 190 ℃. Materialets egenskaper påminner om de som utmärker PA 6. Det har en något lägre fuktupptagning och har därmed något större dimensionsstabilitet än PA 12. Egenskaperna kan beskrivas som ungefär emellan PE-HD och PA 6 eller PA 66.

PA 12 Amidplast, delkristallin termoplast, Materialets kristallitsmältpunkt ligger runt 210 ℃. Egenskaper påminnande om PA 6. Har lägre fuktupptagning och har därmed något större dimensionsstabilitet än PA 610. Används för detaljer med större krav på att dimensioner innehålls under funktionstiden.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007