Ikon för Rikstermbanken

urskog

svensk term: urskog
definition:

skog som aldrig påverkats av mänsklig aktivitet och därmed utgör en naturlig skog med stor biologisk mångfald

anmärkning:

Karaktäristiskt för urskogar är gamla, grova träd och gott om död ved i olika nedbrytningsstadier.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016