Ikon för Rikstermbanken

mosse

svensk term: mosse
definition:

blötmark liknande myr vars enda vattentillförsel är från näringsfattigt regnvatten eller smältvatten

anmärkning:

Floran är artfattig och i skogsbruket utgör mossarna i regel impediment.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016