Ikon för Rikstermbanken

kulturmiljö

svensk term: kulturmiljö
förklaring:

Generellt begrepp som kan avse en miljö bestående av såväl fornlämningar som övriga kulturlämningar, byggnader, kulturpräglad mark och vegetation.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016