Ikon för Rikstermbanken

fornlämning

svensk term: fornlämning
definition:

lämning efter människors verksamhet under forna tider och som är varaktigt övergiven. Fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen (SFS 1988:950)

exempel:

Stenröse, kolbottnar, torp, broar, fångstgropar och bronsåldersgravar.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016