Ikon för Rikstermbanken

skuggtullar

svensk term (rek.): skuggtullar
definition:

ersättning, baserad på verklig väganvändning, av vägkostnader från staten till vägoperatör, istället för att ta ut avgifter av trafikanterna

se även:
engelsk term: shadow tolling
definition:

reimbursement, based on the actual road use, of road costs from state funds to the road operator, instead of charging the users

dansk term: betaling af skyggeafgifter
definition:

tilbagebetaling af vejomkostninger med statsmidler til vejoperatøren i stedet for at opkræve vejbrugerne, og baseret på den faktiske brug af vejene

ekvivalensanmärkning:

Etablerad dansk term saknas; i termfältet ges en beskrivning.

isländsk term: óbeint veggjald, „skugga“veggjald
definition:

endurgreiðslur á grundvelli raunnotkunar vega vegna allrar veganotkunar frá opinberum sjóðum til umsjáraðila vega í stað beinna veggjalda

norsk term: skyggeavgiftinnkreving
definition:

tilbakebetaling, basert på faktisk bruk av vegen, av vegkostnader fra statsmidler til vegholder, i stedet for å kreve brukerne

finsk term: varjotulli
definition:

todelliseen tienkäyttöön perustuva tiestä aiheutuvat kustannukset kattava korvaus, joka maksetaan tienpitäjälle valtion varoista sen sijaan, että kustannukset kerättäisiin käyttäjiltä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012