Ikon för Rikstermbanken

procedurbetingad interoperabilitet

svensk term (rek.): procedurbetingad interoperabilitet
definition:

existensen av gemensamma definitioner av dataelement, arbetsprocedurer, utdata och visningsformat i skilda utrustningar som behöver kommunicera med varandra

engelsk term: procedural interoperability
definition:

the existence of common data element definitions, the same working procedures and data delivery and common format of presentation in different sets of equipment required to communicate

dansk term: proceduremæssig interoperabilitet
definition:

eksistensen af fælles datadefinitioner, dataprotokoller, arbejdsprocedurer og præsentationsstandarder i forskellige typer udstyr, der skal kommunikere med hinanden

isländsk term: gagnkvæm starfsháttavirkni
definition:

tilvist sameiginlegra grunnskilgreininga á gögnum, sömu starfshefðir og gagnamiðlun og sameiginleg framsetning í nauðsynlegum fjölbreyttum búnaði til samskipta

norsk term: prosedyremessig interoperabilitet
definition:

eksistensen av felles definisjoner for dataelementer, felles arbeidsprosedyrer og felles datautveksling samt et felles format for presentasjon i ulike utstyrsgrupper for at de skal kunne kommunisere med hverandre

finsk term: toiminnallinen yhteentoimivuus
definition:

tiedonvaihtoon tarvittavien yhteisten tietoalkiomääritysten, yhteisten toimintatapojen ja tiedon välittämismuotojen sekä yhteisten esittämistapojen käyttö järjestelmissä, joiden halutaan toimivan yhdessä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012