Ikon för Rikstermbanken

EETS-mäklarorgan

svensk term (rek): EETS-mäklarorgan
definition:

oberoende organ som kan ingripa eller kan bli anmodat att medla vid oenighet mellan parter, t.ex. mellan avgiftsupptagare och EETS-leverantörer, med målsättning att säkra icke-diskriminering och lika möjligheter för tillträde för den som tillhandahåller vägtullsområdet

se även:
engelsk term: EETS conciliation body
definition:

an independent body that may intervene or be asked to mediate in disputes between parties, e.g. between toll chargers and EETS providers with the aim to ensure non-discriminatory and fair access conditions for the provider to the toll domain

dansk term: EETS forligsorgan
definition:

et uafhængigt organ som kan gribe ind eller blive anmodet om at mægle i konflikter mellem parter, fx mellem afgiftsopkrævere og EETS udbydere med henblik på at sikre ikkediskriminerende og lige adgangsbetingelser for udbydere til afgiftsområdet for ulike

isländsk term: EETS-sáttastofnun
definition:

sjálfstæð stofnun sem getur gripið in n í eða verið beðin um sáttamiðlun í deilum aðila, t.d. innheimtuaðila gjalda og EETS-þjónustuveitenda í þeim tilgangi að tryggja jafnt aðgengi þjónustuveitenda að gjaldsvæðinu og án mismununar

norsk term: EETS meglerorgan
definition:

et uavhengig organ som kan gripe inn eller bi anmodet om å megle dersom det oppstår uenighet mellom partene, for eksempel mellom avgiftsinnkrever og EETS tilbyder, med målsetting om å sikre ikke-diskriminering og rettferdig tilgang til avgiftsområdet for ulike tjenesteytere

finsk term: EETS sovitteluelin
definition:

itsenäinen taho, joka voi puuttua tai jota voidaan pyytää välittämään riidoissa toimijoiden välillä, esim. EETS palveluntarjoajien ja tietullioperaattoreiden välillä, jotta voidaan estää palveluntarjoajan syrjintä ja taata niille kohtuulliset ehdot toimia tietullikohteessa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012