Ikon för Rikstermbanken

genetiskt modifierad organism

svenska termer: genetiskt modifierad organism
GMO
definition:

organism i vilken det genetiska materialet har ändrats på ett sådant sätt som inte förekommer naturligt genom parning eller naturlig rekombination

anmärkning:

Inom ramen för denna definition anses genetisk modifiering uppkomma åtminstone vid tillämpningen av de metoder som anges nedan:

Hybrid-DNA-metoder[hybrid-DNA-metod] med vektorsystem, vilka omfattas av rådets rekommendation 82/472/EEG.

Metoder som innebär direkt införande i en organism av ärftligt material som beretts utanför organismen genom bland annat mikroinjektion, makroinjektion och mikroinkapsling.

Cellfusion (inklusive protoplastfusion) eller hybridiseringsmetoder som innebär att levande celler med nya kombinationer av ärftligt genetiskt material bildas genom fusion av två eller flera celler på ett sätt som inte förekommer naturligt.

Följande metoder anses inte leda till genetisk modifiering, förutsatt att hybrid-DNA-molekyler eller genetiskt modifierade organismer inte används: befruktning in vitro, konjugation, transduktion, transformation eller annan naturlig process, induktion av polyploidi.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285