Ikon för Rikstermbanken

farligt avfall

svensk term: farligt avfall
förklaring:

Med farligt avfall menas t.ex. explosivt, brandfarligt, oxiderande, giftigt eller hälsoskadligt avfall.

exempel:

Exempel på farligt avfall är oljeavfall, impregnerat virke, el- och elektronikskrot, batterier, lösningsmedel, färg och lack.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285