Ikon för Rikstermbanken

nyckelbiotop

svenska termer: nyckelbiotop
NB
definition:

skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna (Källa: SKS) 

anmärkning:

Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33