Ikon för Rikstermbanken

naturvärdesbedömning

svensk term: naturvärdesbedömning
förklaring:

Metodik för att bedöma områdets förutsättningar för biologisk mångfald, såsom det avspeglas i förekomsten av för organismerna väsentliga biotopegenskaper och livsmiljöer.

Certifiering i enlighet med den svenska PEFC‐standarden förutsätter att skogsinnehavet inom tre år förses med en certifieringsanpassad skogsbruksplan. Under den tid av högst 3–5 år efter undertecknandet av avtalet om skogscertifiering då certifieringsanpassad skogsbruksplan kan saknas skall skogsägaren tillämpa en översiktlig rutin för naturvärdesbedömning för varje trakt där avverkning planeras.

Där höga naturvärden förekommer skall en noggrann utvärdering med särskild rutin göras. Ett tillvägagångssätt väl lämpat för det stora flertalet markägare och verksamma inom skogsbruket är att på ett systematiskt sätt bedöma områdets förutsättningar för biologisk mångfald, såsom det avspeglas i förekomsten av för organismerna väsentliga biotopegenskaper och livsmiljöer.

Den metodik som används för naturvärdesbedömning ska vara utvärderad och godkänd av certifieraren. Denne ska också förvissa sig om att metodiken används på ett tillförlitligt sätt. En utförlig metodbeskrivning ska finnas tillgänglig och visas vid förfrågan. Utförda naturvärdesbedömningar behöver ej vara tillgängliga för allmänheten.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33