Ikon för Rikstermbanken

tonkilometer

svensk term: tonkilometer
definition:

måttenhet för att mäta godstransportarbetet

anmärkning:

För passagerare är motsvarande term personkilometer. För godstransporter gäller att ”varje godsenhets massa i ton multiplicerat med transportsträckan i kilometer för var och en” (Wikipedia) ger tonkilometermåttet. Denna måttenhet är det trafikslagsövergripande bästa sättet jämföra och bedöma transportsystemens transportarbetet (till skillnad från att enbart titta på antalet ton gods).

 
källa: Maritimt Forum/Maritime Forum: Maritim ordlista | 2014