Ikon för Rikstermbanken

ränterisk

svenska termer: ränterisk
kursrisk
risk för kapitalförlust på en placering i ett räntebundet instrument till följd av ränteuppgång
definition:

procentuell förändring av skuldens marknadsvärde vid en ränteförändring med en procentenhet

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010