Ikon för Rikstermbanken

kväveoxider

svensk term: kväveoxider
beteckning/formel: NOₓ
förklaring:

Kväveoxider är kvävemonoxid, NO, och kvävedioxid, NO₂. Kväveoxider bildas vid all förbränning. Kväveoxider bidrar till försurning och övergödning av mark och vatten då det reagerar med fukt och faller ner som salpetersyra. Vid höga halter i luften kan känsliga personer och astmatiker få besvär i luftvägarna. Tillsammans med kolväten bidrar kväveoxider till bildandet av skadligt marknära ozon.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010