rödlistad art  sv
definition: art som har en osäker framtida överlevnad och därför publiceras i en s.k. rödl ...  
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016
rödlistad art  sv
definition: art som listats som hotad på Naturvårdsverkets officiella hotlista (Rödlistan)  
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner , Bilaga B, s. 24–33
rödlistad art  sv
definition: art som är upptagen i Artdatabankens lista över Försvunna, Akut hotade, Sårbar ...  
källa: Skogsstyrelsen: Skoglig ordlista
nyckelbiotop  sv
definition: skogsområde där man finner eller har stark förväntan att finna akut hotade, så ...  
källa: Utredningen om förstärkt skydd av skogsmark för naturvård: Förstärkt skydd av skogsmark för naturvård | 1998 , Bilaga 2: Förkortningar och ordförklaringar, s. 76–77