nyckelart  sv
definition: art som är viktig för många andra arter och för hela strukturen i ett ekosyste ...  
källa: Formas: Bevara arter – till vilket pris? Balansgång mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter | 2005 , Ordlista, s. 236–238
nyckelart  sv
definition: växt- eller djurart som dominerar förutsättningarna för andra arters förekomst  
övriga språk: en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994