mark sv
definition: jordens fasta och lösa yta  
källa: Skogsstyrelsen: Om stabilitetsrisker i raviner och slänter | 2017 , 2 Ordlista, s 9–12
mark sv
definition: fastighet som är obebyggd och som består av endast marken, möjligen med markan ...  
källa: Björn Lundén Information AB: Ekonomisk ordbok | 2013
mark (1) sv
definition: jordskorpans yttersta skikt som består av berg eller jord  
övriga språk: de, en, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
mark (2) sv
definition: jord som inte är täckt av vatten  
övriga språk: de, en
källa: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
mark (1) sv
definition: jordskorpans yttersta skikt, bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: de, en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
mark (2) sv
definition: jord som inte är täckt av vatten  
övriga språk: de, en
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
mark sv
definition: jordskorpans översta skikt till övervägande delen bildad och utformad i den se ...  
källa: Formas: Ordlista | 1983 , s. 12–14
mark sv
definition: jordskorpans yttersta skikt bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: da, de, en, es, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Bergteknisk ordlista | 1979
mark sv
definition: jordskorpans yttersta skikt bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: de, en, fi, fr, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geoteknisk ordlista | 1975
mark sv
definition: jordskorpans yttersta skikt bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: de, en, fi, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Vattenordlista 2 | 1970
allemansrättsligt tillgänglig mark sv
definition: mark som allmänheten har rätt att i enlighet med allemansrätten utan hinder få ...  
källa: Naturvårdsverket: Strandskydd | 1997 , Definitioner och begrepp, s. 7–10
avskogad mark sv
definition: markanvändning som rapporterats som skogsmark som ställts om till åkermark, be ...  
källa: Miljödepartementet: Förordning om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) | 2016 , 4.2 Fackuttryck/termer
bench mark sv
definition: obligation eller annat värdepapper av hög kvalitet och med hög omsättning som ...  
källa: Björn Lundén Information AB: Ekonomisk ordbok | 2013
beskogad mark sv
definition: markanvändning som rapporterats som åkermark, betesmark, våtmark, bebyggd mark ...  
källa: Miljödepartementet: Förordning om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) | 2016 , 4.2 Fackuttryck/termer
blöt mark sv
definition: markfuktighetsklass där grundvattenytan bildar permanenta vattensamlingar i ma ...  
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016
frisk mark sv
definition: markfuktighetsklass där grundvattenytan ligger på ett djup av 1 till 2 m  
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016
fuktig mark sv
definition: markfuktighetsklass där grundvattenytan ligger inom 1 meters djup  
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016
instabil mark sv
definition: mark inom vilken det, teoretiskt, inte finns tillräckligt med mothållande kraf ...  
källa: Skogsstyrelsen: Om stabilitetsrisker i raviner och slänter | 2017 , 2 Ordlista, s 9–12
känslig mark sv
definition: mark som kan rasa eller erodera då vegetations- eller avrinningsförhållandena ...  
källa: Skogsstyrelsen: Om stabilitetsrisker i raviner och slänter | 2017 , 2 Ordlista, s 9–12
lavdominerad mark sv
definition: mark där lavar täcker mer än 50 % av bottenskiktet  
källa: Skogsstyrelsen: Föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen | 2011
permafrost, mark med ständig tjäle sv
definition: mark eller berg vars temperatur är vid eller under 0 ℃ minst två år i rad.  
källa: SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB: Ordlista | 2008
obevuxen mark sv
definition: skördad mark utan etablerad (sådd och uppkommen) insådd, stubbearbetad mark, h ...  
källa: Statens jordbruksverk: Om miljöhänsyn i jordbruket avseende växtnäring | 2008
platta på mark sv
definition: konstruktionselement bestående av en platta som uteslutande bärs av den underl ...  
övriga språk: en
källa: Svenska Betongföreningen: Betongteknisk ordlista | 2012
rörledning i mark sv
definition: rörledning som är förlagd i mark på ett sådant sätt att den inte är inspekterb ...  
källa: Naturvårdsverket: Om lagring av brandfarliga vätskor | 2003
rörledning ovan mark sv
definition: rörledning som är förlagd så att den är lätt inspekterbar  
källa: Naturvårdsverket: Om lagring av brandfarliga vätskor | 2003
torr mark sv
definition: markfuktighetsklass där grundvattenytan ligger djupare än 2 meter och där rörl ...  
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016
öppen mark sv
definition: sådan mark där markvegetationen inte påverkas av skugga eller annan konkurrens ...  
källa: Statens jordbruksverk: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:126) om stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet | 2010