mark sv
definition: jordens fasta och lösa yta  
källa: Skogsstyrelsen: Om stabilitetsrisker i raviner och slänter | 2017 , 2 Ordlista, s 9–12
mark sv
definition: fastighet som är obebyggd och som består av endast marken, möjligen med markan ...  
källa: Björn Lundén Information AB: Ekonomisk ordbok | 2013
mark (1) sv
definition: jordskorpans yttersta skikt som består av berg eller jord  
övriga språk: de, en, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
mark (2) sv
definition: jord som inte är täckt av vatten  
övriga språk: de, en
källa: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
mark (1) sv
definition: jordskorpans yttersta skikt, bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: de, en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
mark (2) sv
definition: jord som inte är täckt av vatten  
övriga språk: de, en
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
mark sv
definition: jordskorpans översta skikt till övervägande delen bildad och utformad i den se ...  
källa: Formas: Ordlista | 1983 , s. 12–14
mark sv
definition: jordskorpans yttersta skikt bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: da, de, en, es, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Bergteknisk ordlista | 1979
mark sv
definition: jordskorpans yttersta skikt bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: de, en, fi, fr, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geoteknisk ordlista | 1975
mark sv
definition: jordskorpans yttersta skikt bestående av berg eller jord, som direkt påverkas ...  
övriga språk: de, en, fi, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Vattenordlista 2 | 1970
allemansrättsligt tillgänglig mark sv
definition: mark som allmänheten har rätt att i enlighet med allemansrätten utan hinder få ...  
källa: Naturvårdsverket: Strandskydd | 1997 , Definitioner och begrepp, s. 7–10
avskogad mark sv
definition: markanvändning som rapporterats som skogsmark som ställts om till åkermark, be ...  
källa: Miljödepartementet: Förordning om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) | 2016 , 4.2 Fackuttryck/termer
bench mark sv
definition: obligation eller annat värdepapper av hög kvalitet och med hög omsättning som ...  
källa: Björn Lundén Information AB: Ekonomisk ordbok | 2013
beskogad mark sv
definition: markanvändning som rapporterats som åkermark, betesmark, våtmark, bebyggd mark ...  
källa: Miljödepartementet: Förordning om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) | 2016 , 4.2 Fackuttryck/termer
blöt mark sv
definition: markfuktighetsklass där grundvattenytan bildar permanenta vattensamlingar i ma ...  
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016
frisk mark sv
definition: markfuktighetsklass där grundvattenytan ligger på ett djup av 1 till 2 m  
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016
fuktig mark sv
definition: markfuktighetsklass där grundvattenytan ligger inom 1 meters djup  
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016
instabil mark sv
definition: mark inom vilken det, teoretiskt, inte finns tillräckligt med mothållande kraf ...  
källa: Skogsstyrelsen: Om stabilitetsrisker i raviner och slänter | 2017 , 2 Ordlista, s 9–12
känslig mark sv
definition: mark som kan rasa eller erodera då vegetations- eller avrinningsförhållandena ...  
källa: Skogsstyrelsen: Om stabilitetsrisker i raviner och slänter | 2017 , 2 Ordlista, s 9–12
lavdominerad mark sv
definition: mark där lavar täcker mer än 50 % av bottenskiktet  
källa: Skogsstyrelsen: Föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen | 2011
permafrost, mark med ständig tjäle sv
definition: mark eller berg vars temperatur är vid eller under 0 ℃ minst två år i rad.  
källa: SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB: Ordlista | 2008
obevuxen mark sv
definition: skördad mark utan etablerad (sådd och uppkommen) insådd, stubbearbetad mark, h ...  
källa: Statens jordbruksverk: Om miljöhänsyn i jordbruket avseende växtnäring | 2008
platta på mark sv
definition: konstruktionselement bestående av en platta som uteslutande bärs av den underl ...  
övriga språk: en
källa: Svenska Betongföreningen: Betongteknisk ordlista | 2012
rörledning i mark sv
definition: rörledning som är förlagd i mark på ett sådant sätt att den inte är inspekterb ...  
källa: Naturvårdsverket: Om lagring av brandfarliga vätskor | 2003
rörledning ovan mark sv
definition: rörledning som är förlagd så att den är lätt inspekterbar  
källa: Naturvårdsverket: Om lagring av brandfarliga vätskor | 2003
torr mark sv
definition: markfuktighetsklass där grundvattenytan ligger djupare än 2 meter och där rörl ...  
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016
öppen mark sv
definition: sådan mark där markvegetationen inte påverkas av skugga eller annan konkurrens ...  
källa: Statens jordbruksverk: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:126) om stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet | 2010
ritsspets sv mark en
definition: spets för ritsning, fastsatt vid eller utgörande del av ritsnål  
övriga språk: da, fr
källa: SMS Sveriges Mekanstandardisering: Verkstadsteknisk ordlista | 1985
huggyxmärke sv bark mark en
definition: märke på stocks mantelyta för att ange t.ex. kvalitetsklass, ursprung och ägar ...  
övriga språk: de, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
nivåfixpunkt sv bench mark en
definition: fixpunkt vars läge i höjd bestämts  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Kommunalteknisk ordlista | 1976
penselränder sv brush mark en
definition: små toppar eller dalar, som uppstår i en färgfilm genom penselns kammande effe ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Färg- och lackteknisk ordlista | 1988
avgasningsmärke sv bump mark en
definition: felaktighet i ytan hos vulkat gummi, orsakad av deformation i det mer eller mi ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
luftmärke sv burn mark en
definition: defekt i ytan av vulkat gummi orsakad av luft av högt tryck och hög temperatur ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
brännmärke sv burning tool mark en
definition: märke efter brännredskap, t.ex. spetsmärke och stjärna  
övriga språk: de
källa: Terminologicentrum TNC: Emaljteknisk ordlista | 1957
parabelriss sv chatter mark en
definition: bågformad, glacigen spricka på yta av berghäll, med den konkava sidan i isröre ...  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
apteringsmärke sv cross-cutting mark en
definition: yxmärke med vilket apterare utmärker kapställe på fälld trädstam  
övriga språk: fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
skålgrop sv cup mark en
definition: skålformad fördjupning inhuggen i sten  
övriga språk: da, de, no
källa: Slutarpsdösens vänner: Slutarpsdösens ordlista | 2013
strömmärke sv current mark en
definition: sedimentstruktur, bildad genom vattenströmmars inverkan på en sedimentyta  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
felhank sv defect mark en
definition: markering av fel i dukvara i form av i kanten fastknuten garnända e.d.  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Textilordlista | 1981
diakritiskt tecken sv diacritical mark en
definition: skrivtecken som tillfogas en bokstav för att skilja den från en annan bokstav ...  
källa: Terminologicentrum TNC: Skrivregler för svenska och engelska från TNC | 2001 , s. 190–198
äganderättsmarkering sv distinguishing mark en
definition: markering av mätt virke med mottagarens, i förekommande fall köparens, märke e ...  
övriga språk: de, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
filtmarkering sv felt mark en
definition: kvarstående avtryck av maskinfilt i papper eller papp  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Pappersordlista | 1992
rammärke sv fiducial mark en
definition: anordning i en mätkamera som definierar bildens läge i förhållande till objekt ...  
övriga språk: de, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
flytmärke sv flow mark en
definition: märke på ett formstyckes yta orsakat av felaktig flytning  
övriga språk: da, de, fi, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
värmemärke sv heat mark en
definition: grund fördjupning på formstyckes yta märkbar på grund av sin skarpt avgränsand ...  
övriga språk: de, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
fribordsmärke sv loadline mark en
definition: vart och ett av de på ett fartygs sidor midskepps anbringade märken som anger ...  
övriga språk: de, fr
källa: SIS - Allmänna standardiseringsgruppen (SIS-STG): Transportordlista | 1992
musselbrott sv lunate mark en
definition: halvcirkelformad, grund glacigen fördjupning på yta av berghäll, med den konve ...  
övriga språk: da, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
mätbläcka sv measuring mark en
definition: märke på fälld stam vid kapställe, där sortimentsdimension anges  
övriga språk: de, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
formmärke sv mould mark en
definition: defekt på formstyckes yta orsakad av formen  
övriga språk: de, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
sjösäkerhetsanordning sv navigation mark en
definition: anordning inrättad i syfte att underlätta navigering  
källa: Sjöfartsverket: Ordlista och begreppsdiagram. Farleder och hamnar | 2011
sjömärke sv navigation mark en
definition: flytande eller fast anordning som utmärker farled eller särskild fara  
övriga språk: de, fr
källa: SIS - Allmänna standardiseringsgruppen (SIS-STG): Transportordlista | 1992
böljeslagsmärke sv oscillation ripple mark en
definition: symmetriskt rippel bildat genom vattnets oscillerande vågrörelser över sedimen ...  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
spetsmärke sv pin mark en
definition: brännmärke på gods orsakat av spets på brännredskap  
övriga språk: de
källa: Terminologicentrum TNC: Emaljteknisk ordlista | 1957
pressmärke sv plate mark en
definition: defekt på ytan av pressat föremål orsakad av defekt på pressplatta  
övriga språk: de, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
skiljetecken sv punctuation mark en
definition: skrivtecken som används för att åtskilja meningar, satser, satsdelar eller ord  
källa: Terminologicentrum TNC: Skrivregler för svenska och engelska från TNC | 2001 , s. 190–198
frågetecken sv question mark en
definition: skiljetecken (?) som markerar en fråga  
källa: Terminologicentrum TNC: Skrivregler för svenska och engelska från TNC | 2001 , s. 190–198
vågmärke sv ripple mark en
definition: vågformer på bottnen pga. strömmande vatten  
källa: Lunds Tekniska Högskola (LTH): Svensk-engelsk kustordlista med kommentarer | 2016
rippel sv ripple mark en
definition: vågliknande struktur på sedimentyta, bildad genom transportmediets rörelser  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
molettmärke sv rubber mark en
definition: text, bild eller mönster som liknar vattenmärke, men som framställts genom att ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Pappersordlista | 1992
sjunkmärke sv shrink mark en
definition: fördjupning på formstyckes yta orsakad av krympning  
övriga språk: de, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
sorteringsmärke sv sorting mark en
definition: markering på virke för särhållning  
övriga språk: de, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
dornhållarrand sv spider mark en
definition: märken i längdriktningen på ihåliga, strängsprutade artiklar uppkomna genom då ...  
övriga språk: da, de, fi, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
SDML sv standard document mark up language en
definition: internationell standard för elektronisk textbehandling  
källa: Institutet för infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö | 2008
svallmärke sv swash mark en
definition: kant på stranden som skapats av uppspolande vågor  
källa: Lunds Tekniska Högskola (LTH): Svensk-engelsk kustordlista med kommentarer | 2016
släpspår sv tool mark en
definition: fördjupning i sedimentytan bildad genom att en sten, växtdel e.d. dragits över ...  
källa: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö: Liten geologisk encyklopedi | 2011
släpspår sv tool mark en
definition: fördjupning i sedimentyta bildad genom att föremål, t.ex. bergartspartikel ell ...  
övriga språk: da, de, es, fi, fr, no, ru
källa: Terminologicentrum TNC: Geologisk ordlista | 1988
varumärke sv trade mark en
definition: kännetecken som ett företag använder för att skilja sina produkter från andras  
källa: Rolf Laurelli, John Örtengren, Lars-Jonas T. Ångström: Ordbok för affärsfolk | 2002
vattenfläck (1) sv water mark en
definition: märke i den brända emaljytan orsakat av att vatten droppat på det torkade emal ...  
övriga språk: de
källa: Terminologicentrum TNC: Emaljteknisk ordlista | 1957
vattenfläck (2) sv water mark en
definition: märke i den brända emaljytan orsakat av fast återstod efter vatten som ej bliv ...  
övriga språk: de
källa: Terminologicentrum TNC: Emaljteknisk ordlista | 1957
hopflytningsmärke sv weld mark en
definition: märke på formtillverkad produkt bildat där två eller flera materialströmmar fl ...  
övriga språk: da, de, fi, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plast- och gummiteknisk ordlista | 1986
märg sv Mark de
definition: central del av stam innanför ledningscylindern (floem, xylem m.m.)  
övriga språk: en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
märg sv Mark de
definition: central del av stammen innanför innersta årsringen hos vedväxter  
övriga språk: en, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Träbyggnadsordlista | 1975
mindre avvikelse sv
definition: smärre avsteg från gällande plan eller områdesbestämmelser som är förenligt me ...  
övriga språk: de, en
källa: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
undervåning sv
definition: våning som är belägen till en mindre del under omgivande markyta  
övriga språk: de, en, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994