artilleri, art sv
förklaring: Samlingsbenämningen för tyngre eldvapen. Används för att skjuta indirekt eld.  
källa: Försvarsmakten: Ordlista | 2016
art sv
förklaring: Vanligen en sexuellt reproducerande organism som inte kan bilda fertil avkomma ...  
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016
art sv
definition: biologisk grundenhet och utgörs av en grupp individer eller populationer som h ...  
källa: Allt om Trädgård (Bonnier Tidningar), Karina Brozinic och Eva Rönnblom: Ordlista för trädgården | 2014
artilleri, art sv
förklaring: Samlingsbenämningen för tyngre eldvapen. Används för att skjuta indirekt eld.  
källa: Försvarsmakten: Ordlista | 2013
ART sv
definition: Kriminalvårdens behandlingsprogram för personer dömda för våldsbrott  
övriga språk: en
källa: Kriminalvården: Ordlista | 2008
art sv
förklaring: Individerna inom en art liknar varandra och kan föröka sig med varandra.  
källa: Formas: Bevara arter – till vilket pris? Balansgång mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter | 2005 , Ordlista, s. 236–238
art sv
övriga språk: en
källa: Jordbruksverket, Enheten för handel och marknad: Termlista svenska-engelska | 2005
art sv
förklaring: Art avser en grupp individer som i stort sett överensstämmer med varandra vad ...  
källa: Svampguiden.com: Ordlista
art sv
definition: individer som kan få fortplantningsduglig avkomma  
källa: Skogsstyrelsen: Skoglig ordlista
art sv Art de
definition: taxon av rang mellan släkte och underart  
övriga språk: en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
art sv Art de
definition: grundenhet vid klassificering av växter och djur  
övriga språk: en, fi, fr
källa: Terminologicentrum TNC: Vattenordlista 1 | 1968
aerosol art sv
förklaring: Metod inom måleri där sprayfärg används. Ofta inom graffitti.  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
akut hotad art sv vom Aussterben bedrohte Art de
definition: växt- eller djurart som löper stor risk att försvinna inom en nära framtid om ...  
övriga språk: en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
anadrom art sv
definition: art som reproducerar sig i sötvatten men vandrar till havet för att växa sig s ...  
källa: Regeringskansliet, Landsbygdsdepartementet: Förordning om en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön | 2011 , 4.2 Fackuttryck/termer
art brut sv
förklaring: Särlingskonst, outsiderkonst och naiv konst. Begrepp myntat av Jean Dubuffet. ...  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
art concret sv
förklaring: Nonfigurativ konst som försökte förena neoplasticism och purism. Konstnärsgrup ...  
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011
art deco sv
förklaring: inom arkitektur, design och konst under 1920–1940-talet. Inom konsten bl.a. av ...  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
art director sv
definition: person på reklambyrå med ansvar för formgivning  
källa: Rolf Laurelli, John Örtengren, Lars-Jonas T. Ångström: Ordbok för affärsfolk | 2002
art director sv art director en
förklaring: Arbetar ofta på reklambyrå och ansvarar för grafisk form i annonser, broschyre ...  
källa: Institutet för infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö | 2008
art déco sv
förklaring: Art déco (kortform av franskans art décoratif ”dekorativ konst”), arkitektur-, ...  
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011
art déco sv
definition: dekorativ designstil med namn efter den stora designutställningen i Paris 1925 ...  
källa: Institutet för infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö | 2008
art house-film sv
definition: filmer av icke-amerikanskt ursprung som distribueras oberoende av de stora bol ...  
övriga språk: en
källa: Voodoo Film: Filmordlista | 2012
art nouveau sv
definition: internationell, dekorativ stil som uppstod i England i slutet av 1800-talet  
övriga språk: en
källa: Institutet för infologi, Rune Pettersson: Informationsdesign från a till ö | 2008
bad art sv
förklaring: Inte nedsättande. Uttryck inom Neoexpressionismen. Innehåller stildrag som kan ...  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
body art sv
förklaring: Riktning där konstnären använder den egna kroppen som uttrycksmedel. Av bl.a. ...  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
body art sv
förklaring: Kroppskonst.  
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011
brandberoende art sv
definition: växtart som anpassat sin reproduktion till återkommande skogsbränder  
övriga språk: en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
commercial art sv
definition: verk gjorda i kommersiellt syfte ofta med tanke på en reproducerad massupplaga ...  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
samtidskonst, contemporary art sv contemporary art en
förklaring: Den innevarande epoken inom konsten. Från ca 1993. Kännetecknas av användande ...  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
crowded art sv
definition: benämning på situationen då ett visst teknikområde, t.ex. området antikroppar, ...  
källa: Justitiedepartementet, Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar: Patentskydd för biotekniska uppfinningar | 2008 , s. 19–29
demersal art sv
definition: bottenlevande art  
källa: Havs- och vattenmyndigheten: Ordbok | 2013
demersal art sv
definition: bottenlevande art  
källa: Fiskeriverket: Ordbok | 2005
fiber art sv
förklaring: Konst som använder naturliga eller syntetiska fibrer som huvudsakligt material ...  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
främmande art sv
definition: art som på grund av mänsklig aktivitet förts från sin naturliga miljö till en ...  
övriga språk: en
källa: Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen: Hållbarhetstermlistan | 2024
främmande art sv
definition: arter, eller genpopulationer av växter, djur, bakterier, virus eller andra org ...  
källa: Havs- och vattenmyndigheten: Ordbok | 2013
främmande art sv
definition: arter, eller genpopulationer av växter, djur, bakterier, virus eller andra org ...  
källa: Vattenportalen, Vattenmyndigheterna (Naturvårdsverket, i samarbete med Boverket, SGU och Vattenmyndigheterna): Ordlista
för landet främmande art eller stam sv
definition: art eller stam som inte är ursprunglig för Sverige och som har förts hit efter ...  
källa: Fiskeriverket: Ordlista – vattenbruk
försvunnen art sv ausgestorbene Art de
definition: växt- eller djurart som inte längre förekommer som reproducerande population  
övriga språk: en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
gynnad art sv
definition: växt- eller djurart som gynnas av vissa biotopförändringar  
övriga språk: en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
hänsynskrävande art sv
definition: växt- eller djurart som kräver särskild hänsyn för sin överlevnad  
övriga språk: en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
invasiv art sv
definition: art som (aktivt eller passivt) införts av människan i en ny miljö, etablerat s ...  
källa: Riksantikvarieämbetet (RAÄ): Gamla trädgårdsväxter | 2014 , Ordlista, s. 26
invasiv art sv
definition: art som (aktivt eller passivt) införts av människan i en ny miljö, och som där ...  
källa: Riksantikvarieämbetet (RAÄ): Parkanläggningar som biologiskt kulturarv | 2014 , Ordlista, s. 27
invasiv art sv
definition: främmande, invandrad art med förmåga till massförökning och som hotar biologis ...  
källa: Elforsk, Ulf Ehlin, Sture Lindahl, Erik Neuman, Olof Sandström, Jonny Svensson: Miljöeffekter av stora kylvattenutsläpp. | 2009 , Ordförklaringar, s. 249
invasiv främmande art sv
definition: främmande art som genom sin etablering och spridning i en ny miljö har negativ ...  
övriga språk: en
källa: Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen: Hållbarhetstermlistan | 2024
land art, earth art sv land art en
definition: konst gjord direkt i naturen, ofta med naturens egna material  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
performance, live art sv live art en
definition: konstverk i form av en föreställning med konstnären och/eller andra levande pe ...  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
map art sv map art en
förklaring: Konstnärlig riktning som använder sig av kartor och/eller kartografiska idéer. ...  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
pelagisk art sv
definition: art som lever i öppet hav  
källa: Havs- och vattenmyndigheten: Ordbok | 2013
rödlistad art sv
definition: art som har en osäker framtida överlevnad och därför publiceras i en s.k. rödl ...  
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016
rödlistad art sv
definition: art som listats som hotad på Naturvårdsverkets officiella hotlista (Rödlistan)  
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner , Bilaga B, s. 24–33
rödlistad art sv
definition: art som är upptagen i Artdatabankens lista över Försvunna, Akut hotade, Sårbar ...  
källa: Skogsstyrelsen: Skoglig ordlista
sabotage art sv
förklaring: Konstnärlig riktning där konstverket utgörs av att man förstör eller kraftigt ...  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
state of the art sv
definition: dagens högsta nivå inom ett specifikt område  
källa: Digisam: Digital informationshantering och infrastruktur för kulturarvet | 2014 , Ordlista, s. 49–54
state of the art sv
definition: dagens högsta nivå inom ett specifikt område  
källa: Digisam: Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner | 2014 , 9 Ordlista, s. 33–34
street art sv street art en
definition: obeställd, ofta illegal konst i stadsmiljö  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
störningsberoende art sv
definition: växtart som för sin reproduktionsförmåga är beroende av en viss störningsregim  
övriga språk: en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
sällsynt art sv seltene Art de
definition: växt- eller djurart som inte löper omedelbar risk att försvinna men som ändå b ...  
övriga språk: en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
sårbar art sv verletzbare Art de
definition: växt- eller djurart vars överlevnad på längre sikt inte är säkerställd  
övriga språk: en, fi
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994
trash art sv
förklaring: Konstnärlig riktning från 1960-talet. Använder sig av skrot och skräp. Ofta so ...  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
unsophisticated art sv
förklaring: Uttryck myntat av Barbara Jones 1951.  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
aktionskonst sv action art en
definition: agerande i samspel med en publik eller allmänhet  
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011
tillämpad konst sv applied art en
förklaring: Bl.a. vanlig benämning på formgivna nyttoprodukter.  
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001
artotek sv art collection en
övriga språk: ca, de, es, fi, fr
källa: Tarancos bokförlag: Bibliotekstermer | 1997
scenograf sv art director en
definition: person som är ansvarig för utformningen av scenografin, dvs. den visuella stil ...  
källa: Voodoo Film: Filmordlista | 2012
konstvetenskap sv art history en
källa: Universitets- och högskolerådet: Svensk-engelsk ordbok | 2022
konsttryckpapper sv art paper en
definition: bestruket, vanligen träfritt tryckpapper med mycket jämn yta, lämpat för flerf ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Pappersordlista | 1992
scenografassistent sv assistant art director en
källa: Voodoo Film: Filmordlista | 2012
bildlärarexamen sv Bachelor of Education in Art and Design en
källa: Universitets- och högskolerådet: Svensk-engelsk ordbok | 2022
kroppskonst sv body art en
definition: konceptkonst där kroppen är det konstnärliga uttrycket och innehållet  
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011
imiterat konsttryckpapper sv imitation art paper en
definition: obestruket, högglättat boktryckspapper med hög halt av fyllmedel, för bl.a. tr ...  
övriga språk: da, de, fi, fr, no
källa: Terminologicentrum TNC: Pappersordlista | 1992
jordkonst sv land art en
definition: konstverk som modifierar naturen och som ofta är utförd med jord, sand, sten u ...  
källa: Sveriges Konstföreningar, Kristina Möster-Nilsson: Samtidskonstens termer | 2011
teatervetenskap sv performing art studies en
källa: Universitets- och högskolerådet: Svensk-engelsk ordbok | 2022
översiktsrapport sv state of the art en
övriga språk: ca, de, es, fr
källa: Tarancos bokförlag: Bibliotekstermer | 1997
konkret konst sv art concret fr
förklaring: Konstnärlig riktning där verken har utvecklats ur sina egna, naturliga resurse ...  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
jugend sv art nouveau fr
förklaring: Stilriktning inom många olika kulturuttryck. Kallas i många länder för art nou ...  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
taxonomi sv
definition: vetenskapen om namngivning och klassificering av organismer  
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016
koncept sv
förklaring: Dels allmänt idé. Dels illustrationer som presenterar en idé, ett projekt elle ...  
källa: Örebro konstskola: Konstordbok | 2015
fridlysning sv
förklaring: Fridlysning innebär ett utpekande av en art som anses hotad och reglering av f ...  
källa: Riksantikvarieämbetet i samverkan med Naturvårdsverket, Trafikverket, Länsstyrelserna, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer och Sveriges lantbruksuniversitet.: Fria fälla | 2014 , Ordlista, s. 130–131 m.fl.
nyckelbiotop sv
definition: skogsområde där man finner eller har stark förväntan att finna akut hotade, så ...  
källa: Utredningen om förstärkt skydd av skogsmark för naturvård: Förstärkt skydd av skogsmark för naturvård | 1998 , Bilaga 2: Förkortningar och ordförklaringar, s. 76–77