Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Fakta om e-böcker
utgivningsår 2007
bakgrund Skriften är framtagen av Specialpedagogiska institutet i samarbete med en arbetsgrupp som letts av Terminologicentrum TNC. Gruppen har bestått av representanter för Bibliotekstjänst, Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF), Föreningen Svenska Läromedel (FSL) och Förbundet Funktionshindrade med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS).
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Specialpedagogiska institutet
utgivare
organisation Specialpedagogiska skolmyndigheten