Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt : En anpassning av svensk lagstiftning till EG-direktiv 2004/83/EG angående flyktingar och andra skyddsbehövande
kortform av titel Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2006:6
utgivningsår 2006
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/64/40/de3cf95b.pdf
ställe s. 83—84
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet, Skyddsgrundsutredningen